اولین گنبد فرشی جهان

طراحی، بافت واجرای گنبد با استفاده از فرش ماشینی کروی شکل توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی

پروژه ها