فرش سجاده ای نمازخانه شرکت نفت – تهران

این فرش تافتینگ به صورت یکپارچه، صددرصد پشم طبیعی گوسفند، بامساحت کلی ۳۰۰مترمربع می باشد.

سایر پروژه ها

امامزاده اسماعیل چیذر حسینیه کوی سنگ نایین مسجد جامع باکو - آذربایجان مسجد جامع بارجین - میبد نمازخانه گروه تخصصی نیروگستر نمازخانه شرکت نفت حسینیه کوی محمدیه نایین حسینیه صدره و سرفره کاشان