• گروه تخصصی فرش اسلیمی
 • Eslimi Carpet Group
 • بزرگ فرش کنید ...

  گروه تخصصی فرش اسلیمی؛ مبتکر ، طراح و تولید کننده فرش های سفارشی قواره بزرگ ، خاص و یکپارچه

  و

  فرش های پشمی صددرصد طبیعی و ارگانیک ماشینی

 • شرکت ما سالهاست که تحت عنوان برند بین المللی علاالدین-اسلیمی در کشورهای حوزه خلیج فارس (GCC)
 • به ویژه عمان فعالیت میکند و تاکنون پروژه های نفیس و عظیم زیادی را در این کشورها انجام داده است
 • شرکت ما سالهاست که تحت عنوان برند بین المللی علاالدین-اسلیمی در کشورهای حوزه خلیج فارس (GCC) به ویژه عمان فعالیت میکند و تاکنون پروژه های نفیس و عظیم زیادی را در این کشورها انجام داده است

  پروژه های اخیر

   فرش یکپارچه کد : 10115 ، واحد اداری (تهران)

  کد : 10115 ، واحد اداری (تهران)

   فرش یکپارچه کد : 10117 ، مسجد بقیةالله (فارس - گراش)

  کد : 10117 ، مسجد بقیةالله (فارس – گراش)

   فرش یکپارچه کد : 10119 ، مسجد مجوعه تفریحی تله‌کابین میثاق ملل (کرمان)

  کد : 10119 ، مسجد مجوعه تفریحی تله‌کابین میثاق ملل (کرمان)

   کد : 10100 ، مسجد جامع صحابه (عمان - عامرات)

  کد : 10100 ، مسجد جامع صحابه (عمان – عامرات)

  فرش های پشمی ماشینی

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ

    Serial : 309292

    Code : 1017b

    Size : 270cm × 354cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه لاکی - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه لاکی - حاشیه کرم

    Serial : 100117

    Code : 1001

    Size : 209cm × 302cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M114 - زمینه کرم - حاشیه مشکی فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M114 - زمینه کرم - حاشیه مشکی

    Serial : 305102

    Code : M114

    Size : 246cm × 303cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

    Serial : 301514

    Code : 0087

    Size : 209cm × 301cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

    Serial : 309278

    Code : 1032c

    Size : 263cm × 354cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم

    Serial : 308252

    Code : 0006b

    Size : 270cm × 354cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ

    Serial : 301692

    Code : 0070

    Size : 210cm × 300cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

    Serial : 309283

    Code : 1032c

    Size : 264cm × 353cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی

    Serial : 308470

    Code : 0020

    Size : 267cm × 347cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ

    Serial : 309293

    Code : 1017b

    Size : 270cm × 354cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032a - زمینه مشکی - حاشیه مشکی فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032a - زمینه مشکی - حاشیه مشکی

    Serial : 308473

    Code : 1032a

    Size : 270cm × 355cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم

    Serial : 304668

    Code : 1001

    Size : 295cm × 393cm

  رویدادهای برجسته

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه خانه و ساختمان 2023 عمان

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه خانه و ساختمان 2023 عمان

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2023)

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2023)

  فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت - شبکه سه

  مصاحبه با مدیرعامل گروه تخصصی فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت – شبکه سه

  حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020

  حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020