• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • بزرگ فرش کنید ...

    گروه تخصصی فرش اسلیمی؛ مبتکر ، طراح و تولید کننده فرش های سفارشی قواره بزرگ ، خاص و یکپارچه

    رویدادهای برجسته