• گروه تخصصی فرش اسلیمی
 • Eslimi Carpet Group
 • بزرگ فرش کنید ...

  گروه تخصصی فرش اسلیمی؛ مبتکر ، طراح و تولید کننده فرش های سفارشی قواره بزرگ ، خاص و یکپارچه

  و

  فرش های پشمی صددرصد طبیعی و ارگانیک ماشینی

  پروژه های اخیر

   فرش یکپارچه کد : 10115 ، واحد اداری (تهران)

  کد : 10115 ، واحد اداری (تهران)

   فرش یکپارچه کد : 10117 ، مسجد بقیةالله (فارس - گراش)

  کد : 10117 ، مسجد بقیةالله (فارس – گراش)

   فرش یکپارچه کد : 10119 ، مسجد مجوعه تفریحی تله‌کابین میثاق ملل (کرمان)

  کد : 10119 ، مسجد مجوعه تفریحی تله‌کابین میثاق ملل (کرمان)

   کد : 10100 ، مسجد جامع صحابه (عمان - عامرات)

  کد : 10100 ، مسجد جامع صحابه (عمان – عامرات)

  فرش های پشمی ماشینی

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم

    Serial : 310463

    Code : 0011

    Size : 209cm × 300cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M120 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M120 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

    Serial : 307215

    Code : M120

    Size : 257cm × 300cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0096 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0096 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

    Serial : 309133

    Code : 0096

    Size : 208cm × 210cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم

    Serial : 304668

    Code : 1001

    Size : 295cm × 393cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ

    Serial : 301692

    Code : 0070

    Size : 210cm × 300cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M114 - زمینه کرم - حاشیه مشکی فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M114 - زمینه کرم - حاشیه مشکی

    Serial : 305102

    Code : M114

    Size : 246cm × 303cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه سرمه ای فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه سرمه ای

    Serial : 303442

    Code : 1012

    Size : 404cm × 576cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم

    Serial : 10067701

    Code : 0011

    Size : 256cm × 344cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم

    Serial : 101400

    Code : 1001

    Size : 251cm × 355cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

    Serial : 302534

    Code : 0097

    Size : 265cm × 300cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ

    Serial : 201223

    Code : 1012

    Size : 147cm × 188cm

  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه بادامی پر رنگ - حاشیه کرم فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه بادامی پر رنگ - حاشیه کرم

    Serial : 101878

    Code : 1001

    Size : 212cm × 305cm

  رویدادهای برجسته

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه خانه و ساختمان 2023 عمان

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه خانه و ساختمان 2023 عمان

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2023)

  حضور گروه تخصصی فرش علاالدین-اسلیمی در نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2023)

  فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت - شبکه سه

  مصاحبه با مدیرعامل گروه تخصصی فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت – شبکه سه

  حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020

  حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020