حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه قالی نفیس و اکسسوار آنتیک در کاخ نیاوران از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷