فرش سفارشی ۱۰۰۱

دانستنی های کالا

فرش مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به متراژ ۴۰۰ متر واقع در کرج به سفارش مسجد طراحی و ساخت گردید.