إمامزاده إسماعیل (ع) تشیزار –  طهران

هذه السجاد ۱۰۰٪ اکریلیک ، ۱۰۰۰مشط ومساحه إجمالیه قدرها ۳۰۰متر مربع فی قطع کبیره من السجاجید فی أبعاد مختلفه من ۷*۵، ۸*۵، ۸*۶.