الحسینیه تاریخیه فی نوآباد – نائین – اصفهان

هذه السجاده مکونه من ۸ اضلاع ومتکامله، ۱۰۰٪ أکریلیک ، ۱۰۰۰ مشط و قطرها تساوی ۱۳ متر. تصمیمه مآخوذ من سجاد نائین  الشهیر الذی یتمتع بسمعه عالمیه. تم تنفیذ، تصمیم وبناء وتکامل السجاده الحسینیه القدیمه نواباد نائین من قبل خبراء مجموعه الاسلیمی للسجاد بطریقه محترفه فی دیسمبر ۱۴۳۹ ه.ق.