فرش تخت

تختی مفروش به فرش دایره ای زیبایی به قطر ۶ متر واقع در حیاط منزل مسکونی