فرش خاص

در بخش فرشهای خاص، عموما فرشهای تصویری وتابلویی از مناظر، چهره و پرتره افراد، پرچم، لوگو و آرم تبلیغاتی شرکتها در ابعاد و اندازه های دلخواه به سفارش مشتریان ساخته می شود.