مسجد بارجین العام – میبود – یزد

هذه سجاده الماکینه، ۱۰۰٪ أکریلیک ، ۵۰۰ مشط و مساحه إجمالیه قدرها ۱۰۰۰ متر مربع. ترتکز تصمیم هذه السجاد على بلاط تزیین المسجد. فی عام ۲۰۰۸، قامت مجموعه سلیمی بتصمیم وتنفیذ وبناء سجاده مسجد البراجین.