نمایشگاه دموتکس آلمان ۲۰۱۹

گروه تخصصی فرش اسلیمی امسال نیز در نمایشگاه هانوفر آلمان از ۱۱ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ (برابر ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷) در سالن ۶، غرفه A57 حضور فعال خواهد داشت.