نمایشگاه فرش ماشینی یزد

زمان برگزاری ۴ لغایت ۷ دی ماه ۱۳۹۷