کلمه اسلیمی به چه معنی است؟

اسلیمی 

اسلیمی مصغر(کوچک شده) کلمه اسلامی است و به معنی یکی از نقوش پرکاربرد در فرش و سایر هنرهای سنتی و تزئینی ایرانی است که ریشه در نقاشی و طراحی های ایران باستان نیز دارد.