حسینیه باستانی کوی سنگ (گودالو)-نایین-اصفهان

این فرش ماشینی، ۸ضلعی، به صورت یکپارچه، صددرصد اکریلیک، ۵۰۰ شانه، با قطر ۱۳ متر به انضمام فرش صفه ها می باشد. نقشه آن برگرفته از سبک غنی فرش نایین با الهام از نقوش سنتی و تزئینات داخلی گنبد می باشد. فرش حسینیه باستانی کوی سنگ نایین در سال ۱۳۸۸ ه.ش توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی طراحی، ساخت و در آن محل نصب گردید.