• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • در سالن های بزرگ خانه های مسکونی و فضای میانی چیدمان مبلمان ، وجود فرشی که کانون توجه ، تمرکز و وحدت بخش وسایل قرار گرفته شده در آن محل باشد بسیار حائز اهمیت می باشد .

    ادامه مطلب