حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020

حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در نمایشگاه دموتکس آلمان 2020