• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در هفتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2020)

    حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در هفتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان (2020)

    لطفا دیدگاه خود را بنویسید