• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • مصاحبه با مدیرعامل گروه تخصصی فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت – شبکه سه

    این برنامه که در تیرماه 1399 پخش شد، پیرامون صنعت فرش ماشینی ایران و جایگاه آن در دنیا صحبت می کند.

    فرش اسلیمی در برنامه منهای نفت - شبکه سه

    این برنامه که در تیرماه 1399 پخش شد، پیرامون صنعت فرش ماشینی ایران و جایگاه آن در دنیا صحبت می کند.

    لطفا دیدگاه خود را بنویسید