گروه تخصصی فرش اسلیمی

اولین گروه ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه طراحی، تولید و ساخت فرش های قواره بزرگ، خاص و یکپارچه ماشینی در داخل و خارج از ایران 

مشاهده پروژه ها

اولین گنبد فرشی جهان

طراحی، بافت واجرای گنبد با استفاده از فرش ماشینی کروی شکل توسط گروه تخصصی فرش اسلیمی

پروژه ها