فرش های قواره بزرگ

به فرشهایی که به لحاظ اندازه و حجم بسته بندی به راحتی توسط چند نفر نیروی انسانی قابل حمل و جابجایی می باشد مانند فرشهای گرد با قطر 4، 5 ، 6 و… متر و فرشهای یک تکه به ابعاد  6*5 ، 9*8، 8*12 و … فرش های قواره بزرگ گویند.